Statut

Statut Towarzystwa Muzycznego w PrzemyśluRozdział I
Postanowienia ogólne.


§ 1
1. Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu zwane w dalszych postanowieniach statutu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
2. Działalność określona w pkt. 1 jest wyłączną statutową działalnością Towarzystwa.

§ 2
1. Towarzystwo prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Przemyśl.

§ 3
1. Działalność Towarzystwa opiera się na nieodpłatnej pracy jego członków.
2. Towarzystwo może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zajmujących się upowszechnianiem muzyki i kultury.

§ 5
Towarzystwo używa pieczątki według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Rozdział II
Cele i środki działania.

§ 6
Celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury muzycznej.

§ 7
Cele ogólne określone w §6, Towarzystwo realizuje przez:
1. prowadzenie działalności pedagogicznej i umuzykalniającej w szczególności w: szkołach, zakładach pracy, instytucjach i organizacjach społecznych, itp.,
2. organizowanie życia muzycznego przez tworzenie i prowadzenie klubów i świetlic,
3. upowszechnianie kultury muzycznej wśród społeczeństwa przez organizowanie wszelkiego typu imprez muzycznych i umuzykalniających,
4. nawiązywanie kontaktów i współpraca z pokrewnymi organizacjami instytucjami, z muzykami, pracownikami nauki i działaczami ruchu muzycznego w kraju i za granicą oraz ze środowiskami i organizacjami polonijnymi,
5. tworzenie i prowadzenie zespołów muzycznych, itp.,
6. organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie Społecznych Ognisk Muzycznych,
7. zbieranie pamiątek po muzykach działających na terenie regionu i kraju, muzealiów z zakresu muzyki,
8. utworzenie izby pamiątek kultury muzycznej miasta i regionu,
9. prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.

§ 8
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski oraz cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej terytorium, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który pragnie wnieść swój wkład w urzeczywistnianie celów Towarzystwa i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa. Dotyczy to również małoletnich w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków zwyczajnych Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

§ 10
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba, która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje stałą składkę, przy czym jej wysokość nie może być niższa niż uchwalona przez Walne Zebranie członków.
2. Postanowienie §9 ust.2 stosuje się odpowiednio.

§ 11
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
2. Nadanie godności członka honorowego Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa maja prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
2) korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa,
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
4) Członkom wspierającym Towarzystwa przysługują uprawnienia wymienione w ust.1 pkt 2 i 3.

§ 13
Członkowie Towarzystwa są obowiązani:
1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3) regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 14
1. Członkostwo ustaje przez:
1) dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie,
2) skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku,
3) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
4) skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.
5) Członkostwo wygasa z chwilą śmierci członka Towarzystwa.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa.

§ 15
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Towarzystwa,
2) Zarząd Towarzystwa,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.
3. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów.

A - Walne Zebranie

§ 16
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) uchwalanie programu działalności Towarzystwa,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Towarzystwa, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i delegatów,
4) wybór Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5) uchwalanie zmian statutu,
6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich,
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem i rozwiązania Towarzystwa,
9) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.
10) dokonywanie wyboru prezesa i wiceprezesa Towarzystwa według zasady, że prezesem Towarzystwa zostaje ten kandydat, który w wyborach otrzyma największą ilość głosów, kandydat, który otrzyma drugą ilość głosów obejmuje funkcję wiceprezesa.
11) przyznawanie tytułu Honorowego Prezesa osobom, które piastowały to stanowisko przez więcej niż jedną kadencję i szczególnie zasłużyły się dla urzeczywistniania celów statutowych Towarzystwa.
12) nadanie tytułu Honorowego Prezesa odbywa się na wniosek Zarządu.

§ 18
1. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa raz na trzy lata.
2. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa raz w roku.
3. O terminie Walnego Zebrania wraz z programowym porządkiem obrad Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 3, dla swej skuteczności powinno nastąpić poprzez ogłoszenie w prasie lub na stronie internetowej Towarzystwa.

§ 19
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
1) na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa,
2) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
2. Zarząd Towarzystwa zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie nie później niż 30 dni od dnia otrzymania żądania/wniosku/ lub podjęcia uchwały.

§ 20
1.Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów, co stanowi quorum.
2. W przypadku braku quorum, po upływie jednej godziny zegarowej od rozpoczęcia zebrania Zarząd może zwołać zebranie, pod warunkiem, że na Sali znajdują się, co najmniej: Zarząd w pełnym składzie statutowym, Komisja Rewizyjna w pełnym składzie statutowym i co najmniej jeden członek zwyczajny niebędący członkiem żadnego z organów wymienionych wcześniej.

B-Zarząd Towarzystwa

§ 21
1. Zarząd Towarzystwa składa się z 7 członków.
2. Zarząd wybiera ze swego grona: sekretarza i skarbnika.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy w szczególności:
1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
2) ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa
3) przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania,
4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu,
5) zwoływanie Walnych Zebrań,
6) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,
7) podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa, nienależących do właściwości innych władz,
8) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
9) nadzorowanie prac biura,
10) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej i administracyjno-prawnej.

§ 23
1. Posiedzenie Zarządu odbywa się 1 raz w miesiącu z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby nie będące jego członkami, zaproszone przez Zarząd.
3. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.

C-Komisja Rewizyjna

§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym i niezależnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie (wysokość wynagrodzenia określają odrębne przepisy).
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybiera spośród siebie przewodniczącego w głosowaniu jawnym.
4. Skład Komisji Rewizyjne może być zwiększony o dowolną liczbę członków, z zachowaniem zasady nieparzystości.

§ 25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności:
a) gospodarki finansowej Towarzystwa,
b) gospodarowania i zarządzania majątkiem Towarzystwa,
c) opłacania składek członkowskich,
d) przestrzegania wszelkich przepisów prawa w zakresie prowadzenia rachunkowości i podatków
2) przedstawianie Zarządowi Towarzystwa wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,
3) składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.

§ 26
Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku.


 

D-Sąd Koleżeński

§ 27
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym przewodniczącego.
2. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
3. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy w szczególności rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Towarzystwa, dotyczących:
a) nieprzestrzegania statutu,
b) nieprzestrzegania regulaminów,
c) nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,
d) naruszania zasad współżycia społecznego
e) sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie.

§ 28
1. Karami za naruszenia opisane w § 27 pkt 2. lit. a - d są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od trzech miesięcy do dwóch lat,
4) wykluczenie z Towarzystwa,
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie zawitym 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Rozdział V
Majątek Towarzystwa

§ 29
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, środki finansowe zgromadzone na kontach bankowych oraz gotówka w kasie.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) wpłaty składek członkowskich,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dotacje,
4) zapisy i darowizny.

§ 30
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Towarzystwa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, pod rygorem nieważności.

§ 31
1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes i główny księgowy, pod rygorem nieważności.
2. Korespondencję Towarzystwa podpisuje prezes, wiceprezes lub osoba upoważniona przez prezesa Zarządu.

§ 32
Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają dla swojej ważności zgody Sądu Rejestrowego.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 33
1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną.
3. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez Sąd Rejestrowy.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 34
Z posiedzeń każdego z Organów Towarzystwa sporządza się protokoły.

§ 35
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 36
Stosownie do postanowień Działu II Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Towarzystwo wystąpi o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

§ 37
Postanowienia niniejszego Statutu nie naruszają przepisów krajowych, ani też międzynarodowych.


strona główna